source: branches/OptimizationNetworks/HeuristicLab.Optimization.Networks/3.3/ClassDiagram.cd @ 11526

Last change on this file since 11526 was 11526, checked in by swagner, 8 years ago

#2205: Worked on optimization networks

File size: 24.0 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<ClassDiagram MajorVersion="1" MinorVersion="1">
3  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ClientPort" Collapsed="true">
4    <Position X="29.25" Y="4.75" Width="1.5" />
5    <TypeIdentifier>
6      <HashCode>gEAAAAAAAAgAAAAQAsAAEAAAAAAAABAAAAEADAIBgBQ=</HashCode>
7      <FileName>### obsolete\ClientPort.cs</FileName>
8    </TypeIdentifier>
9    <Lollipop Position="0.2" />
10  </Class>
11  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ClientServicePort" Collapsed="true">
12    <Position X="30.25" Y="3.5" Width="1.5" />
13    <TypeIdentifier>
14      <HashCode>gEQAIIACAAAAAEAAAABEAAAAAAAAgRAAAIAQAACAAAA=</HashCode>
15      <FileName>### obsolete\ClientServicePort.cs</FileName>
16    </TypeIdentifier>
17    <Lollipop Position="0.2" />
18  </Class>
19  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.OutputInputPortEventArgs&lt;TOut, TIn&gt;" Collapsed="true">
20    <Position X="46" Y="1.5" Width="1.5" />
21    <TypeIdentifier>
22      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
23      <FileName>### obsolete\EventArgs.cs</FileName>
24    </TypeIdentifier>
25  </Class>
26  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.InputOutputPort&lt;TIn, TOut&gt;" Collapsed="true">
27    <Position X="20.25" Y="4.75" Width="1.5" />
28    <TypeIdentifier>
29      <HashCode>AAAAAAAQAAAQAAAAAAQgAAEQBAAABBAAAAQAAAAIABA=</HashCode>
30      <FileName>### obsolete\InputOutputPort.cs</FileName>
31    </TypeIdentifier>
32    <Lollipop Position="0.2" />
33  </Class>
34  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.InputPort&lt;T&gt;" Collapsed="true">
35    <Position X="22.5" Y="4.75" Width="1.5" />
36    <TypeIdentifier>
37      <HashCode>QAABAACAAAAACIAAAAAgAAAAgAAAABAAAEAAAAAQARA=</HashCode>
38      <FileName>### obsolete\InputPort.cs</FileName>
39    </TypeIdentifier>
40    <Lollipop Position="0.2" />
41  </Class>
42  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.OutputInputPort&lt;TOut, TIn&gt;" Collapsed="true">
43    <Position X="24.75" Y="4.75" Width="1.5" />
44    <TypeIdentifier>
45      <HashCode>AEAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAABA=</HashCode>
46      <FileName>### obsolete\OutputInputPort.cs</FileName>
47    </TypeIdentifier>
48    <Lollipop Position="0.2" />
49  </Class>
50  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.OutputPort&lt;T&gt;" Collapsed="true">
51    <Position X="27" Y="4.75" Width="1.5" />
52    <TypeIdentifier>
53      <HashCode>AgAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAABA=</HashCode>
54      <FileName>### obsolete\OutputPort.cs</FileName>
55    </TypeIdentifier>
56    <Lollipop Position="0.2" />
57  </Class>
58  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ServiceParameter&lt;T&gt;" Collapsed="true">
59    <Position X="18" Y="2" Width="1.5" />
60    <TypeIdentifier>
61      <HashCode>AAAAAACAAAqAACBUAAAAQAAAAECBADEAAQAgAAQAABA=</HashCode>
62      <FileName>### obsolete\ServiceParameter.cs</FileName>
63    </TypeIdentifier>
64    <Lollipop Position="0.2" />
65  </Class>
66  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ServiceParameterCollection" Collapsed="true">
67    <Position X="44.25" Y="2.5" Width="1.5" />
68    <TypeIdentifier>
69      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
70      <FileName>### obsolete\ServiceParameterCollection.cs</FileName>
71    </TypeIdentifier>
72  </Class>
73  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ServiceParameterCollectionCollection" Collapsed="true">
74    <Position X="46" Y="2.5" Width="1.5" />
75    <TypeIdentifier>
76      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
77      <FileName>### obsolete\ServiceParameterCollectionCollection.cs</FileName>
78    </TypeIdentifier>
79  </Class>
80  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ServicePort" Collapsed="true">
81    <Position X="31.5" Y="4.75" Width="1.5" />
82    <TypeIdentifier>
83      <HashCode>AAAAAAAAAAAAIAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIQABA=</HashCode>
84      <FileName>### obsolete\ServicePort.cs</FileName>
85    </TypeIdentifier>
86    <Lollipop Position="0.2" />
87  </Class>
88  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ValuePort&lt;T&gt;" Collapsed="true">
89    <Position X="23.5" Y="3.5" Width="1.5" />
90    <TypeIdentifier>
91      <HashCode>AAAAAAAAAAKAAIAUAAAAAAAAAEAAADEAAAAgAAQAAAA=</HashCode>
92      <FileName>### obsolete\ValuePort.cs</FileName>
93    </TypeIdentifier>
94    <Lollipop Position="0.2" />
95  </Class>
96  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.Entity" Collapsed="true">
97    <Position X="20.25" Y="0.5" Width="1.5" />
98    <TypeIdentifier>
99      <HashCode>AAAiAACAAAAAQAJAAAAEQQAAAAAAQAAAAAAAAAAEAEQ=</HashCode>
100      <FileName>Entity.cs</FileName>
101    </TypeIdentifier>
102    <Lollipop Position="0.2" />
103  </Class>
104  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.HookOperator" Collapsed="true" BaseTypeListCollapsed="true">
105    <Position X="42.5" Y="0.5" Width="1.5" />
106    <TypeIdentifier>
107      <HashCode>AAAAAAAAABAAEAAEAAAAAAAACAAAAAgAAIAAAAAAABA=</HashCode>
108      <FileName>HookOperator.cs</FileName>
109    </TypeIdentifier>
110    <Lollipop Position="0.2" Collapsed="true" />
111  </Class>
112  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.AlgorithmNode" Collapsed="true">
113    <Position X="4.5" Y="3.5" Width="1.5" />
114    <TypeIdentifier>
115      <HashCode>BAAABAASABECMBQABABAQAAQggCAAAIAAEAAAAQAABw=</HashCode>
116      <FileName>Nodes\AlgorithmNode.cs</FileName>
117    </TypeIdentifier>
118    <Lollipop Position="0.2" />
119  </Class>
120  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ClientNode" Collapsed="true">
121    <Position X="9" Y="3.5" Width="1.5" />
122    <TypeIdentifier>
123      <HashCode>AAAAAAABAAAAIAAADAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
124      <FileName>Nodes\ClientNode.cs</FileName>
125    </TypeIdentifier>
126    <Lollipop Position="0.2" />
127  </Class>
128  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.GenericNode" Collapsed="true">
129    <Position X="11.25" Y="3.5" Width="1.5" />
130    <TypeIdentifier>
131      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
132      <FileName>Nodes\GenericNode.cs</FileName>
133    </TypeIdentifier>
134    <Lollipop Position="0.2" />
135  </Class>
136  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.KSPTSPConnector" Collapsed="true">
137    <Position X="6.75" Y="3.5" Width="1.5" />
138    <TypeIdentifier>
139      <HashCode>ABAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAQABA=</HashCode>
140      <FileName>Nodes\KSPTSPConnector.cs</FileName>
141    </TypeIdentifier>
142  </Class>
143  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.KSPTSPNetwork" Collapsed="true">
144    <Position X="15.75" Y="4.75" Width="1.5" />
145    <TypeIdentifier>
146      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
147      <FileName>Nodes\KSPTSPNetwork.cs</FileName>
148    </TypeIdentifier>
149  </Class>
150  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.MultiplierNode" Collapsed="true">
151    <Position X="13.5" Y="3.5" Width="1.5" />
152    <TypeIdentifier>
153      <HashCode>AEAAEAAAAAAAAQABAQAAAAAQEAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
154      <FileName>Nodes\MultiplierNode.cs</FileName>
155    </TypeIdentifier>
156  </Class>
157  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.Network" Collapsed="true">
158    <Position X="15.75" Y="3.5" Width="1.5" />
159    <TypeIdentifier>
160      <HashCode>AAAgAACAgAAAQIAAAAAEAAAAEAAAABACAAAAAAAAIBA=</HashCode>
161      <FileName>Nodes\Network.cs</FileName>
162    </TypeIdentifier>
163    <Lollipop Position="0.2" />
164  </Class>
165  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.Node" Collapsed="true">
166    <Position X="9" Y="2" Width="1.5" />
167    <TypeIdentifier>
168      <HashCode>QAAAAACCABEEAAAABAAEQAAAAACAABAAAACAAAAAABQ=</HashCode>
169      <FileName>Nodes\Node.cs</FileName>
170    </TypeIdentifier>
171    <Lollipop Position="0.2" />
172  </Class>
173  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.NodeCollection" Collapsed="true">
174    <Position X="44.25" Y="1.5" Width="1.5" />
175    <TypeIdentifier>
176      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
177      <FileName>Nodes\NodeCollection.cs</FileName>
178    </TypeIdentifier>
179  </Class>
180  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.VariablesNode" Collapsed="true">
181    <Position X="2.25" Y="3.5" Width="1.5" />
182    <TypeIdentifier>
183      <HashCode>AICARAECQBEAKEAABAAAAQAQAQCAABAQAAQABAAMABU=</HashCode>
184      <FileName>Nodes\VariablesNode.cs</FileName>
185    </TypeIdentifier>
186    <Lollipop Position="0.2" />
187  </Class>
188  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.HeuristicLabOptimizationNetworksPlugin" Collapsed="true">
189    <Position X="40.75" Y="0.5" Width="1.5" />
190    <TypeIdentifier>
191      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
192      <FileName>Plugin.cs</FileName>
193    </TypeIdentifier>
194  </Class>
195  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ConfigurationPort" Collapsed="true">
196    <Position X="33.75" Y="6.25" Width="1.5" />
197    <TypeIdentifier>
198      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
199      <FileName>Ports\ConfigurationPort.cs</FileName>
200    </TypeIdentifier>
201    <Lollipop Position="0.2" />
202  </Class>
203  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ExecutionPort" Collapsed="true">
204    <Position X="36" Y="6.25" Width="1.5" />
205    <TypeIdentifier>
206      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
207      <FileName>Ports\ExecutionPort.cs</FileName>
208    </TypeIdentifier>
209    <Lollipop Position="0.2" />
210  </Class>
211  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.GenericPort" Collapsed="true">
212    <Position X="34.75" Y="4.75" Width="1.5" />
213    <TypeIdentifier>
214      <HashCode>AVAgMQQQQAgAACQBACIAAAAAAiQACBIpAAAACQAABhQ=</HashCode>
215      <FileName>Ports\GenericPort.cs</FileName>
216    </TypeIdentifier>
217    <Lollipop Position="0.2" />
218  </Class>
219  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.Message" Collapsed="true" BaseTypeListCollapsed="true">
220    <Position X="44.25" Y="0.5" Width="1.5" />
221    <TypeIdentifier>
222      <HashCode>AAAAAACAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAABA=</HashCode>
223      <FileName>Ports\Message.cs</FileName>
224    </TypeIdentifier>
225    <Lollipop Position="0.2" Collapsed="true" />
226  </Class>
227  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.MessageCollection" Collapsed="true">
228    <Position X="46" Y="0.5" Width="1.5" />
229    <TypeIdentifier>
230      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
231      <FileName>Ports\MessageCollection.cs</FileName>
232    </TypeIdentifier>
233  </Class>
234  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.MessageValue&lt;T&gt;" Collapsed="true" BaseTypeListCollapsed="true">
235    <Position X="40.75" Y="1.5" Width="1.5" />
236    <TypeIdentifier>
237      <HashCode>AAAEAACAAAqAAAAUAAAAAAQAAEAEADEAAAEgAAQAABA=</HashCode>
238      <FileName>Ports\MessageValue.cs</FileName>
239    </TypeIdentifier>
240    <Lollipop Position="0.2" Collapsed="true" />
241  </Class>
242  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.MessageValueCollection" Collapsed="true">
243    <Position X="42.5" Y="1.5" Width="1.5" />
244    <TypeIdentifier>
245      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
246      <FileName>Ports\MessageValueCollection.cs</FileName>
247    </TypeIdentifier>
248  </Class>
249  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ParameterizedPort" Collapsed="true">
250    <Position X="34.75" Y="3.5" Width="1.5" />
251    <TypeIdentifier>
252      <HashCode>gEQAAIACAAAAAEAAAABEAAAAEAAAgRAACIAAAACAAAA=</HashCode>
253      <FileName>Ports\ParameterizedPort.cs</FileName>
254    </TypeIdentifier>
255    <Lollipop Position="0.2" />
256  </Class>
257  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.Port" Collapsed="true">
258    <Position X="28" Y="2" Width="1.5" />
259    <TypeIdentifier>
260      <HashCode>AAAAAACAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
261      <FileName>Ports\Port.cs</FileName>
262    </TypeIdentifier>
263    <Lollipop Position="0.2" />
264  </Class>
265  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.PortCollection" Collapsed="true">
266    <Position X="40.75" Y="2.5" Width="1.5" />
267    <TypeIdentifier>
268      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
269      <FileName>Ports\PortCollection.cs</FileName>
270    </TypeIdentifier>
271  </Class>
272  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.PortParameter&lt;T&gt;" Collapsed="true">
273    <Position X="38.25" Y="2" Width="1.5" />
274    <TypeIdentifier>
275      <HashCode>AAAAAACAAAoAQABMAAQAQgAAAALhABAgUQAAAAAAABA=</HashCode>
276      <FileName>Ports\PortParameter.cs</FileName>
277    </TypeIdentifier>
278    <Lollipop Position="0.2" />
279  </Class>
280  <Class Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.PortParameterCollection" Collapsed="true">
281    <Position X="42.5" Y="2.5" Width="1.5" />
282    <TypeIdentifier>
283      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA=</HashCode>
284      <FileName>Ports\PortParameterCollection.cs</FileName>
285    </TypeIdentifier>
286  </Class>
287  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IClientPort" Collapsed="true">
288    <Position X="27" Y="11.75" Width="1.5" />
289    <TypeIdentifier>
290      <HashCode>gAAAAAAAAAgAAAAAAoAAEAAAAAAAAAAAAAAADAABAAA=</HashCode>
291      <FileName>### obsolete\IClientPort.cs</FileName>
292    </TypeIdentifier>
293  </Interface>
294  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IClientServicePort" Collapsed="true">
295    <Position X="28" Y="10.5" Width="1.5" />
296    <TypeIdentifier>
297      <HashCode>AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAA=</HashCode>
298      <FileName>### obsolete\IClientServicePort.cs</FileName>
299    </TypeIdentifier>
300  </Interface>
301  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IInputOutputPort" Collapsed="true">
302    <Position X="22.5" Y="11.75" Width="1.5" />
303    <TypeIdentifier>
304      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
305      <FileName>### obsolete\IInputOutputPort.cs</FileName>
306    </TypeIdentifier>
307  </Interface>
308  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IInputOutputPort&lt;TIn, TOut&gt;" Collapsed="true">
309    <Position X="19" Y="15.25" Width="1.5" />
310    <TypeIdentifier>
311      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
312      <FileName>### obsolete\IInputOutputPort.cs</FileName>
313    </TypeIdentifier>
314  </Interface>
315  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IInputPort" Collapsed="true">
316    <Position X="24.75" Y="11.75" Width="1.5" />
317    <TypeIdentifier>
318      <HashCode>AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
319      <FileName>### obsolete\IInputPort.cs</FileName>
320    </TypeIdentifier>
321  </Interface>
322  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IInputPort&lt;T&gt;" Collapsed="true">
323    <Position X="22.25" Y="13.25" Width="1.5" />
324    <TypeIdentifier>
325      <HashCode>AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
326      <FileName>### obsolete\IInputPort.cs</FileName>
327    </TypeIdentifier>
328  </Interface>
329  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IOutputInputPort" Collapsed="true">
330    <Position X="18" Y="11.75" Width="1.5" />
331    <TypeIdentifier>
332      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
333      <FileName>### obsolete\IOutputInputPort.cs</FileName>
334    </TypeIdentifier>
335  </Interface>
336  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IOutputInputPort&lt;TOut, TIn&gt;" Collapsed="true">
337    <Position X="16.75" Y="13.25" Width="1.5" />
338    <TypeIdentifier>
339      <HashCode>AEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
340      <FileName>### obsolete\IOutputInputPort.cs</FileName>
341    </TypeIdentifier>
342  </Interface>
343  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IOutputPort" Collapsed="true">
344    <Position X="20.25" Y="11.75" Width="1.5" />
345    <TypeIdentifier>
346      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
347      <FileName>### obsolete\IOutputPort.cs</FileName>
348    </TypeIdentifier>
349  </Interface>
350  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IOutputPort&lt;T&gt;" Collapsed="true">
351    <Position X="20" Y="13.25" Width="1.5" />
352    <TypeIdentifier>
353      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
354      <FileName>### obsolete\IOutputPort.cs</FileName>
355    </TypeIdentifier>
356  </Interface>
357  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IServiceParameter" Collapsed="true">
358    <Position X="13.5" Y="9" Width="1.5" />
359    <TypeIdentifier>
360      <HashCode>AAAAAAAAAAIAAAAAAAAAQAAAAECAAAAAAQAgAAAAAAA=</HashCode>
361      <FileName>### obsolete\IServiceParameter.cs</FileName>
362    </TypeIdentifier>
363  </Interface>
364  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IServiceParameter&lt;T&gt;" Collapsed="true">
365    <Position X="13.5" Y="10.5" Width="1.5" />
366    <TypeIdentifier>
367      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
368      <FileName>### obsolete\IServiceParameter.cs</FileName>
369    </TypeIdentifier>
370  </Interface>
371  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IServicePort" Collapsed="true">
372    <Position X="29.25" Y="11.75" Width="1.5" />
373    <TypeIdentifier>
374      <HashCode>AAAAAAAAAAAAIAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAA=</HashCode>
375      <FileName>### obsolete\IServicePort.cs</FileName>
376    </TypeIdentifier>
377  </Interface>
378  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IValuePort" Collapsed="true">
379    <Position X="20.25" Y="10.5" Width="1.5" />
380    <TypeIdentifier>
381      <HashCode>AAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
382      <FileName>### obsolete\IValuePort.cs</FileName>
383    </TypeIdentifier>
384  </Interface>
385  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IValuePort&lt;T&gt;" Collapsed="true">
386    <Position X="15.75" Y="11.75" Width="1.5" />
387    <TypeIdentifier>
388      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
389      <FileName>### obsolete\IValuePort.cs</FileName>
390    </TypeIdentifier>
391  </Interface>
392  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IEntity" Collapsed="true">
393    <Position X="20.25" Y="7.5" Width="1.5" />
394    <TypeIdentifier>
395      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAIAAAAEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ=</HashCode>
396      <FileName>IEntity.cs</FileName>
397    </TypeIdentifier>
398  </Interface>
399  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IHookOperator" Collapsed="true">
400    <Position X="40.75" Y="3.75" Width="1.5" />
401    <TypeIdentifier>
402      <HashCode>AAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAACAAAAAAAAIAAAAAAAAA=</HashCode>
403      <FileName>IHookOperator.cs</FileName>
404    </TypeIdentifier>
405  </Interface>
406  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IAlgorithmNode" Collapsed="true">
407    <Position X="11.25" Y="10.5" Width="1.5" />
408    <TypeIdentifier>
409      <HashCode>AAAAAAAAAAAAEAAABAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAA=</HashCode>
410      <FileName>Nodes\IAlgorithmNode.cs</FileName>
411    </TypeIdentifier>
412  </Interface>
413  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IClientNode" Collapsed="true">
414    <Position X="2.25" Y="10.5" Width="1.5" />
415    <TypeIdentifier>
416      <HashCode>AAAAAAABAAAAAAAABAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
417      <FileName>Nodes\IClientNode.cs</FileName>
418    </TypeIdentifier>
419  </Interface>
420  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IGenericNode" Collapsed="true">
421    <Position X="4.5" Y="10.5" Width="1.5" />
422    <TypeIdentifier>
423      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
424      <FileName>Nodes\IGenericNode.cs</FileName>
425    </TypeIdentifier>
426  </Interface>
427  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.INetwork" Collapsed="true">
428    <Position X="6.75" Y="10.5" Width="1.5" />
429    <TypeIdentifier>
430      <HashCode>AAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
431      <FileName>Nodes\INetwork.cs</FileName>
432    </TypeIdentifier>
433  </Interface>
434  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.INode" Collapsed="true">
435    <Position X="6.75" Y="9" Width="1.5" />
436    <TypeIdentifier>
437      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAABAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
438      <FileName>Nodes\INode.cs</FileName>
439    </TypeIdentifier>
440  </Interface>
441  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IVariablesNode" Collapsed="true">
442    <Position X="9" Y="10.5" Width="1.5" />
443    <TypeIdentifier>
444      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAA=</HashCode>
445      <FileName>Nodes\IVariablesNode.cs</FileName>
446    </TypeIdentifier>
447  </Interface>
448  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IConfigurationPort" Collapsed="true">
449    <Position X="33.75" Y="13.25" Width="1.5" />
450    <TypeIdentifier>
451      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
452      <FileName>Ports\IConfigurationPort.cs</FileName>
453    </TypeIdentifier>
454  </Interface>
455  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IConnectedPort" Collapsed="true">
456    <Position X="36" Y="11.75" Width="1.5" />
457    <TypeIdentifier>
458      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
459      <FileName>Ports\IConnectedPort.cs</FileName>
460    </TypeIdentifier>
461  </Interface>
462  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IExecutionPort" Collapsed="true">
463    <Position X="31.5" Y="13.25" Width="1.5" />
464    <TypeIdentifier>
465      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
466      <FileName>Ports\IExecutionPort.cs</FileName>
467    </TypeIdentifier>
468  </Interface>
469  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IGenericPort" Collapsed="true">
470    <Position X="32.5" Y="11.75" Width="1.5" />
471    <TypeIdentifier>
472      <HashCode>ARAAMAAAQAAAACABACAAAAAAAgQAAAAAAAAACQAAAAQ=</HashCode>
473      <FileName>Ports\IGenericPort.cs</FileName>
474    </TypeIdentifier>
475  </Interface>
476  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IMessage" Collapsed="true">
477    <Position X="42.5" Y="3.75" Width="1.5" />
478    <TypeIdentifier>
479      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
480      <FileName>Ports\IMessage.cs</FileName>
481    </TypeIdentifier>
482  </Interface>
483  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IMessageValue" Collapsed="true">
484    <Position X="0.5" Y="4.5" Width="1.5" />
485    <TypeIdentifier>
486      <HashCode>AAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAQAAEAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
487      <FileName>Ports\IMessageValue.cs</FileName>
488    </TypeIdentifier>
489  </Interface>
490  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IMessageValue&lt;T&gt;" Collapsed="true">
491    <Position X="0.5" Y="6" Width="1.5" />
492    <TypeIdentifier>
493      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAA=</HashCode>
494      <FileName>Ports\IMessageValue.cs</FileName>
495    </TypeIdentifier>
496  </Interface>
497  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IParameterizedPort" Collapsed="true">
498    <Position X="33.75" Y="10.5" Width="1.5" />
499    <TypeIdentifier>
500      <HashCode>AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAA=</HashCode>
501      <FileName>Ports\IParameterizedPort.cs</FileName>
502    </TypeIdentifier>
503  </Interface>
504  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IPort" Collapsed="true">
505    <Position X="25.75" Y="9" Width="1.5" />
506    <TypeIdentifier>
507      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
508      <FileName>Ports\IPort.cs</FileName>
509    </TypeIdentifier>
510  </Interface>
511  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IPortParameter" Collapsed="true">
512    <Position X="38.25" Y="9" Width="1.5" />
513    <TypeIdentifier>
514      <HashCode>AAAAAAAAAAIAQAAAAAAAQAAAAADAAAAAEQAAAAAAAAA=</HashCode>
515      <FileName>Ports\IPortParameter.cs</FileName>
516    </TypeIdentifier>
517  </Interface>
518  <Interface Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.IPortParameter&lt;T&gt;" Collapsed="true">
519    <Position X="38.25" Y="10.5" Width="1.5" />
520    <TypeIdentifier>
521      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAAAAAAAAA=</HashCode>
522      <FileName>Ports\IPortParameter.cs</FileName>
523    </TypeIdentifier>
524  </Interface>
525  <Enum Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.ServiceParameterType" Collapsed="true">
526    <Position X="42.5" Y="4.75" Width="1.5" />
527    <TypeIdentifier>
528      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</HashCode>
529      <FileName>### obsolete\ServiceParameterType.cs</FileName>
530    </TypeIdentifier>
531  </Enum>
532  <Enum Name="HeuristicLab.Optimization.Networks.PortParameterType" Collapsed="true">
533    <Position X="40.75" Y="4.75" Width="1.5" />
534    <TypeIdentifier>
535      <HashCode>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAEAAAAAAAAAAAAAEAAAA=</HashCode>
536      <FileName>Ports\PortParameterType.cs</FileName>
537    </TypeIdentifier>
538  </Enum>
539  <Font Name="Segoe UI" Size="9" />
540</ClassDiagram>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.